Algemene voorwaarden

Motorsport-Media-Design.com
Utrechtseweg 10D, 3927 AV
Renswoude

KvK: 61244775
BTW: NL001997364B31
Bank: NL29 KNAB 0721 0376 31

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt.
Opdrachtgever:
De wederpartij van Motorsport-Media-Design.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Motorsport-Media- Design en een opdrachtgever waarop Motorsport-Media-Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Motorsport-Media-Design zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Motorsport-Media-Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle werkzaamheden en/of gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden uitgevoerd dan wel aan Motorsport-Media-Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde werkzaamheden en/of gegevens niet tijdig zijn uitgevoerd dan wel aan Motorsport-Media-Design zijn verstrekt, heeft Motorsport-Media-Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Motorsport-Media-Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Motorsport-Media-Design is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Motorsport-Media-Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Opdrachtgever vrijwaart Motorsport-Media-Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zulllen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

De contractduur wordt vermeld in de opdrachtbevestiging of bij een telefonisch contract mondeling overeengekomen. De opzegtermijn is 30 dagen, d.m.v. aangetekende schriftelijke correspondentie of met een opzegformulier per mail naar administratie@motorsport-media- design.com. Dit opzegformulier kan worden gedownload op de website van motorsport-media-design.com. Teneinde elke contractstermijn, zal het contract stilzwijgend met de laatste contractstermijn automatisch verlengd worden.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 7: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur, op een door Motorsport- Media-Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Motorsport-Media-design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8: Reiskosten

Binnen 15km van Motorsport-Media-Design retour:€0,-/km
16 ~ 150km van Motorsport-Media-Design retour:€1,-/km
Meer dan 150km:in overleg

Reiskosten worden gefactureerd op basis van heen-en terugreis.

Artikel 9: Reclamaties

De reclamatietermijn bedraagt 7 dagen gerekend vanaf factuurdatum. De reclamatie dient ten alle tijden
schriftelijk te worden medegedeeld.

Indien een klacht gegrond is, zal Motorsport-Media-design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Motorsport-Media-Design slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 10: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan Motorsport-Media-Design. een ingebrekestelling dient een zo gedailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Motorsport-Media-Design in staat is adequaat te reageren.

Artikel 11: Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Motorsport- Media-Design recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies met een maximum bedrag van het resterende contractstermijn.
3. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen na schriftelijk ontvangst van opzegging.

Artikel 12: Ontbinding

1. Motorsport-Media-Design is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade bij de opdrachtgever ten tijde van de looptijd van de overeenkomst. Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling met onmiddelijke ingang buiten rechte door middel van een aangetekende schrijven ontbinden indien een van beide partijen:
1. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
2. haar fallissement aanvraagt;
3. in staat van faillissement wordt verklaard;
4. de onderneming wordt ontbonden;
5. haar onderneming staakt;
6. sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming;
7. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van een van de partijen beslag wordt gelegd of;
8. een van beide partijen anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever heeft Motorsport-Media-Design recht op compensatie op alle gemaakte werkzaamheden ongeacht het maximale bedrag overeen gekomen te zijn in de overeenkomst.
Wanneer Motorsport-Media-Design de overeenkomst ontbindt is er geen restitutie van eerder gemaakte betalingen mogelijk.

Artikel 13: Opschorting

1. Motorsport-Media-Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • na het sluiten van de overeenkomst Motorsport-Media-Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

2. Voorts is Motorsport-Media-Design bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Motorsport-Media-Design op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Motorsport-Media-Design de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Motorsport-Media-Design behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van 1 of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

2. Indien Motorsport-Media-Design hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 15: Overdracht

Bij beeindiging of ontbinding van de overeenkomst verplicht Motorsport-Media-Design zich alle medewerking te verlenen aan overdracht aan de opdrachtgever en/of aan derden. Motorsport-Media-Design zal hiervoor personeel beschikbaar stellen voor een periode van 30 dagen.

Kosten die voortvloeien uit de overdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

Motorsport-Media-Design is nimmer aansprakelijk voor:
1. indirecte schade waaronder, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en reputatieschade;
2. voor fouten en gebreken van softwarepakketten of hardware van derden;
3. schade als gevolg van computervirussen en malware;
4. schade door ingrijpen van derden, hackers of door eigen toedoen;
5. het uitvoeren van handelingen en het opslaan van data die in strijd zijn met de wet.

Artikel 17: Overmacht

In het geval van overmacht worden de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen door de desbetreffende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden.
In geval van overmacht gaan partijen niet eerder tot ontbinding over dan na het verstrijken van een termijn van 15 werkdagen na het intreden van de tekortkoming.
Overmacht ontstaat indien een der partijen verhinderd is zijn verplichting uit de overeenkomst na te komen als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van de desbetreffende partij.
Onder overmacht voor Motorsport-Media-Design wordt verstaan:
stakingen, ziekte (meer dan 50% van het personeel), verlate aanlevering door opdrachtgevers en/of leveranciers, defecte of storende telefoon-en/of internetverbindingen, overstromingen, brand, inbraak, calamiteiten, oorlog, infecties van ICT-systemen door computervirussen en/of malware, legale maar niet juist werkende soft- of hardware.

Artikel 18: Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Motorsport-Media-Design erkent dat het bestaan en inhoud van de relatie met de opdrachtgever, alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt in het kader van de uitvoering van werkzaamheden ten behoeven van Motorsport-Media-Design, een strikt vertrouwelijk karakter dragen.

Partijen zullen op geen enkele wijze de inhoud van de relatie van Motorsport-Media-Design en opdrachtgever alsmede de informatie welke aan haar bekend wordt, aan derden bekend maken. Anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Motorsport-Media-Design of de opdrachtgever of voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hen tot bekendmaking daarvan verplicht.

Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst, en beperkt zich tot 1 jaar na aankoop.

Alle door de opdrachtgever verstrekte informatie zal alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 19: Intellectuele eigendommen en auteursrechten

Opdrachtgever beschikt over het intellectuele eigendom van de geleverde producten/ diensten, mits aan de betalingsverplichtingen van de initiele aanbetaling en de resterende termijnbetalingen van de overeenkomst is voldaan.

Artikel 20: Geschillen

Bij een geschil zullen partijen een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Motorsport-Media-Design en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22: Wijzigingen, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn terug te vinden in de footer van de website van Motorsport-Media-design.com. Van toepassing is steeds de laatst kenbaar gemaakte versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.