Algemene voorwaarden

Motorsport-Media-Design.com
Utrechtseweg 10D, 3927 AV
Renswoude

KvK: 61244775
BTW: NL001997364B31
Bank: NL29 KNAB 0721 0376 31

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt. Gebruiker:
De gebruiker van de algemene voorwaarden (Motorsport-Media-Design.com). Opdrachtgever:
De wederpartij van gebruiker.

Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen de gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW.
3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegeven niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt is de gebruiker niet verantwoordelijk voor de vertraging daardoor veroorzaakt.
4. Gebruiker is niet aanspraakelijk voor schade, van welke aard ook, doordag gebruiker is uitgegeaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zulllen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 6: Contractduur; uitvoeringstermijn

De contractduur wordt vermeld in de opdrachtbevestiging of bij een telefonisch contract mondeling overeengekomen. De opzegtermijn is 3 maanden, dm.m.v. aangetekende schriftelijke correspondentie of met een opzegformulier per mail naar administratie@ motorsport-media-design.com. Dit opzegformulier kan worden gedownload op de website van motorsport-media-design.com. Teneinde elke contractstermijn, zal het contract stilzwijgend met de laatste contractstermijn automatisch verlengd worden.

Artikel 7: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bij uitblijving van betaling na het verstrijken van deze betaaltermijn is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichting en mag gebruiker alle daaruit voorvloeiende kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

Artikel 8: Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. de ingebrekestelling dient een zo gedailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

Artikel 9: Opzegging

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkosmt tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies met een maximum bedrag van het resterende contractstermijn.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade bij de opdrachtgever ten tijde van de looptijd van de overeenkomst.

Artikel 11: Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld.

Artikel 12: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 13: Intellectuele eigendommen en auteursrechten

Opdrachtgever beschikt over het intellectuele eigendom van de geleverde producten/ diensten, mits aan de betalingsverplichtingen van de initiele aanbetaling en de resterende termijnbetalingen van het lopende contractjaar is voldaan.

Artikel 14: Geschillen

Bij een geschil zullen partijen een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.